Διεξαγωγή Έρευνας Αξιολόγησης Ποιότητας των Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης

Share:
Ποιες είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις σας;

Ποιες υπηρεσίες θεωρείτε σημαντικότερες;

Πώς αξιολογείτε το σημερινό επίπεδο εξυπηρέτησής σας;

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου προγραμματίζει διεξαγωγή έρευνας από τις 26 Μαρτίου έως τις 31 Μαΐου 2024 με σκοπό την καταμέτρηση του επιπέδου ικανοποίησης των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας από τις παρεχόμενες υπηρεσίες της.

Μέσω της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας με τη χρήση του εργαλείου LibQUALεπιδιώκεται η απόκτηση της πολύτιμης ανατροφοδότησης, καθώς και η διαμόρφωση ενός σχεδίου δράσης προς συνεχή βελτίωση. Ένα σχέδιο δράσης το οποίο να βασίζεται και στην αξιολόγηση των απόψεων κάθε μέλους της πανεπιστημιακής κοινότητας αναφορικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε τρεις βασικές παραμέτρους: α) την επάρκεια και την ποιότητα του πληροφοριακού υλικού, β) την ποιότητα των υπηρεσιών σε θέματα εξυπηρέτησης από το προσωπικό της και γ) τις κτηριακές της εγκαταστάσεις.

Χρήση του εργαλείου LibQUAL

Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιείται το εργαλείο LibQUAL+, το οποίο αποτελεί μια διαδικτυακή έρευνα η οποία αναπτύχθηκε στην Αμερική το 2000 από την Ένωση Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (Association of Research Libraries) και σήμερα χρησιμοποιείται από πέραν των 1.340 βιβλιοθηκών σε 35 περίπου χώρες.

Η  χρήση του LibQUAL+®, δίνει στις συμμετέχουσες βιβλιοθήκες τη δυνατότητα να συγκριθούν  διαχρονικά με τα δικά τους αποτελέσματα, καθώς και να συγκρίνουν τα δικά τους αποτελέσματα με άλλες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες παρόμοιου μεγέθους ή ιδιαιτεροτήτων (benchmarking). Επιπλέον μπορούν να επωφεληθούν εντοπίζοντας τα καλύτερα αποτελέσματα άλλων βιβλιοθηκών με την υιοθέτηση καλών πρακτικών σε επιμέρους υπηρεσίες και τρόπους λειτουργίας.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η πρώτη που διεξήγαγε τη συγκεκριμένη έρευνα στον ελληνικό χώρο το 2009, επαναλαμβάνοντάς την και το 2012. Τα αποτελέσματα και των δύο ερευνών είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.

Αναμένουμε πως όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας θα συμμετάσχουν στην έρευνα με τη συμπλήρωση του σχετικού ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου (ανώνυμα), αξιοποιώντας την ευκαιρία να εκφράσουν τη δική τους  προσωπική άποψη, η οποία κατά συνέπεια θα διαμορφώσει τη γενικότερη και συνολική άποψη της κατηγορίας στην  οποία ανήκουν αναφορικά με την αξιολόγηση του επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ακαδημαϊκού μας ιδρύματος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous Article

Νέο αγγλόφωνο μεταπτυχιακό στο Σχεδιασμό για Κοινωνική Καινοτομία / MA Design for Social Innovation σε συνεργασία με τo Cyprus University of Technology / Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου – [Εξ αποστάσεως]

Next Article

Πολιτική για συνεντεύξεις, κινηματογραφήσεις, φωτογραφίσεις στο ΠΚ

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *