Δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα «Ευφυή Συστήματα Υποδομών Ζωτικής Σημασίας»

Share:

English text follows

 Ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων για εισδοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κύπρου στα «Ευφυή Συστήματα Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» (MSc in Intelligent Critical Infrastructure Systems) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 έχει ξεκινήσει και η  καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι την Τρίτη, 31 Μαΐου 2022.

Πέντε (5) υποτροφίες θα απονεμηθούν σε νεοεισερχόμενες/ους φοιτήτριες/ές που θα γίνουν δεκτοί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με βάση την ακαδημαϊκή τους επίδοση και θα καλύπτουν μέχρι το 100% των διδάκτρων. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους φοιτητές/τριες να υποβάλουν αίτηση για μερική απασχόληση στο Κέντρο Αριστείας «Κοίος», το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Information and Communication Technologies-ICT), λαμβάνοντας μηνιαίο εισόδημα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα δύο σχέδια υποτροφιών:

  • Υποτροφίες για κάλυψη των διδάκτρων: Καλύπτει το 50% – 100% των διδάκτρων ανάλογα με τα προσόντα των υποψηφίων.
  • Υποτροφίες για κάλυψη διδάκτρων και απασχόλησης: Εκτός από την υποτροφία για κάλυψη των διδάκτρων, θα παρέχεται και ένα μηνιαίο (ακαθάριστο) εισόδημα της τάξης των €750-€1100, αναλόγως των ωρών εργασίας, για μερική απασχόληση στο Κέντρο Αριστείας «Κοίος». Η εργοδότηση θα γίνεται με ετήσιο συμβόλαιο το οποίο θα ανανεώνεται με βάση την πρόοδο και την επίδοση του/της φοιτητή/τριας, μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Oι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για υποτροφία στο σύνδεσμο του Πανεπιστημίου Κύπρου https://applications.ucy.ac.cy/recruitment

Για να ληφθεί υπόψη η αίτηση για υποτροφία, οι φοιτητές/τριες καλούνται επίσης να υποβάλουν αίτηση μέσω του κεντρικού συστήματος υποβολής αιτήσεων μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου στο σύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/postgraduate_appl/MNG_USER_en.login_frm

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος, και η αξιολόγηση των υποψηφίων θα ξεκινήσει άμεσα.

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

Το καινοτόμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα «Ευφυή Συστήματα Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» προσφέρεται από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» και το Imperial College London.

Στόχος του προγράμματος είναι η διδασκαλία σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων που αξιοποιούν τις δυνατότητες των εξελισσόμενων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies), με απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση των προκλήσεων που εμφανίζονται στα σημερινά πολύπλοκα κυβερνο-φυσικά συστήματα (Cyber-Physical Systems). Έμφαση δίνεται στην παρακολούθηση, στον έλεγχο, στη διαχείριση και στην ασφάλεια Συστημάτων Υποδομών Ζωτικής Σημασίας, όπως τα συστήματα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τα δίκτυα παροχής νερού, τα συστήματα μεταφορών, τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών καθώς και τα συστήματα διαχείρισης και ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Το Πρόγραμμα προσφέρει την ευκαιρία σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς Συστημάτων Υποδομών Ζωτικής Σημασίας να αποκτήσουν εξειδίκευση και να εκπαιδευτούν σε σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους και τεχνολογίες του τομέα απασχόλησής τους. Επίσης, αποτελεί μία εξαιρετική επιλογή για απόφοιτους με πτυχίο (BSc) από τους κλάδους της Μηχανικής ή των Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία σε εταιρείες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του προγράμματος. Επιπρόσθετα, προσφέρει εξαιρετικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και ευκαιρίες για περεταίρω σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο σε επιστημονικά πεδία σχετικά με το Πρόγραμμα.

Η διάρκεια των σπουδών είναι 3 εξάμηνα (1.5 έτος) για πλήρη φοίτηση ή 6 εξάμηνα (3 έτη) για μερική φοίτηση. Τα μαθήματα προσφέρονται από Καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Imperial College London, και η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: www.msccis.ucy.ac.cy ή να επικοινωνήσετε στο τηλ. 22893460/62 ή μέσω μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο msccis@ucy.ac.cy.

* Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) και είναι σύμφωνο με τις Κατευθυντήριες Γραμμές του Δεύτερου Κύκλου σπουδών της Διαδικασίας της Μπολόνια (Bologna Process Second Cycle Degree Guidelines).

 

The 2nd application period for the MSc in Intelligent Critical Infrastructure Systems has started!

 The 2nd application period for the MSc program in Intelligent Critical Infrastructure Systems for the academic year 2022-2023 has started and the application deadline is Tuesday, 31 May 2022. Five (5) Scholarships will be awarded based on merit and can cover up to 100% of the tuition fees. In addition, there is the option for successful scholarship applicants to receive a monthly salary for part-time employment at KIOS CoE, the largest research center at the University of Cyprus.

Interested candidates can apply under any of the following two scholarship schemes:

Tuition Scholarship: Includes 50% – 100% of the University tuition fees, depending on applicant qualifications.

Tuition & Employment Scholarship: On top of the tuition scholarship, it includes a gross monthly salary for employment at KIOS CoE in the range of €750 – €1100, depending on the monthly working hours. Employment contracts will be offered on an annual basis, which will be renewed for the duration of the MSc studies based on satisfactory annual performance evaluation.

Interested Candidates can apply for a scholarship through the University of Cyprus online application system: https://applications.ucy.ac.cy/recruitment .  At the same time, candidates are also required to submit a University post-graduate studies application at the following link: https://applications.ucy.ac.cy/postgraduate_appl/MNG_USER_en.login_frm

Information about the Program

The innovative MSc Program in Intelligent Critical Infrastructure Systems is offered for the third consecutive year by the Department of Electrical and Computer Engineering at the University of Cyprus in collaboration with the KIOS Research and Innovation Center of Excellence (KIOS CoE) and Imperial College London, UK.

The Program’s objective is to teach highly innovative intelligent system methods and tools from emerging Information and Communication Technologies (ICT). The main purpose is to tackle challenging problems in modern Cyber-Physical Systems, with emphasis on monitoring, control, management, and security in critical infrastructure systems. These systems include electric power and energy systems, water distribution networks, telecommunication networks, transportation systems, and emergency response systems.

It is characterized by multidisciplinarity and strong relevance to the industry, since it focuses on real problems provided by organizations involved in the monitoring, control, security and management of critical infrastructures. The coursework provides a blend of the necessary theory, tools, applications, transferable skills and practical/research experience, in a holistic approach which provides students with knowledge, skills, competencies and experiences relevant to the topic of the program. Furthermore, the program takes advantage of the state-of-the-art buildings and laboratory/testbed infrastructure facilities at the University of Cyprus campus.

The program’s curriculum offers a unique opportunity for professionals working in critical infrastructure systems to further specialize and formalize their education with the newest ICT approaches relevant to modern infrastructures. Moreover, it provides an excellent option for students with a Bachelor’s degree in engineering or natural and applied sciences who want to pursue a professional career in critical infrastructure systems or an advanced research career by progressing with a PhD degree in the field.

The duration of the program is 3 semesters (1.5 years) and is available to study part-time (6 semesters / 3 years). Courses are delivered by academics from University of Cyprus and Imperial College London and the language of instruction is English.

For more information about the MSc program please visit the program’s website at www.msccis.ucy.ac.cy or contact us directly at +357 22893460/62 or send an email to msccis@ucy.ac.cy.

Previous Article

Περιοδικό ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Next Article

Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας και Καινοτομίας-Εκδήλωση ενδιαφέροντος για 50 υποτροφίες Ονήσιλος (MSCA COFUND FELLOWSHIPS)

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.