Στρατηγικό Σχέδιο 2021-2025-Strategic Plan 2021-2025

Share:

Ένα στρατηγικό σχέδιο καλείται να απαντά αποτελεσματικά στις προκλήσεις των καιρών, αναχαιτίζοντας τις δυσκολίες, δράττοντας τις ευκαιρίες και δημιουργώντας συνεχώς νέες.

Η διαμόρφωση του Στρατηγικού Σχεδίου 2021-2025 προέκυψε μετά από συστηματική ανάλυση των αποτελεσμάτων των πρώτων τεσσάρων ετών υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου 2016-2025 και είναι αποτέλεσμα γόνιμου διαλόγου και ανατροφοδότησης μεταξύ των μελών της κοινότητάς μας.

Στρατηγικό Σχέδιο 2021-2025

Με κριτική ανάγνωση του συνεχώς διαμορφούμενου και μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος και με πλοηγό-πυξίδα το Στρατηγικό Σχέδιο 2021-2025 προχωράμε στο μέλλον. Η εγρήγορση, η προσαρμοστικότητα, η κατανόηση των συνθηκών και η μέριμνά μας για τη συνεχή ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελούν εχέγγυα για την πορεία μας στο αύριο.

The main goal of a strategic plan is to effectively respond to the challenges of the times, overcoming difficulties, seizing opportunities and constantly creating new ones.
The formulation of the Strategic Plan 2021-2025 emerged after a systematic analysis of the results of the first four years of implementation of the Strategic Plan 2016-2025 and is the result of a fruitful dialogue and feedback between members of our community.
With a critical reading of the constantly evolving and changing environment and navigated by the Strategic Plan 2021-2025, we are moving forward into the future. Vigilance, adaptability, understanding of the conditions and our concern for the continuous development of the University of Cyprus are guarantees for our future course.
Previous Article

Οδηγίες ετοιμασίας Δελτίου Τύπου

 

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *